Skelbiamas konkursas

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės lygis – A (A2).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis: pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams pareigybė reikalinga vykdyti Mokyklos materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių planavimą, naudojimą bei kontrolę, atlikti ūkinius ir techninius darbus, tvarkyti įstaigos turtą, organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, koordinuoti darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos priemonių vykdymą, planuoti ir atlikti viešųjų pirkimų procedūras.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

              gerai mokėti lietuvių kalbą;

              gebėti dirbti kompiuteriu, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

              gebėti parengti, tvarkyti su funkcijomis susijusius ir personalo darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, priešgaisrinės saugos, darbų ir civilinės saugos instrukcijas, ataskaitas;

               būti pareigingu, tolerantišku, mandagiu, gebėti bendrauti, bendradarbiauti, kutri demokratiškus, savitarpio pagalbą ir pagarba grindžiančius įstaigos bendruomenės narių santykius;

              gebėti savarankiškai planuoti, analizuoti ir vertinti savo ir tiesiogiai pavaduotojui pavaldžių darbuotojų darbą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui;

mokėti sistemingai planuoti ir organizuoti įstaigos ūkinę ir administracinę veiklą, materialinių išteklių apskaitą, apsaugą, racionalų panaudojimą.

Privalumai:

 panašaus darbo patirtis;

 priešgaisrinės saugos pažymėjimas;

darbų saugos pažymėjimas;

civilinės saugos pažymėjimas;

Pretendentas privalo pateikti:

prašymą leisti dalyvauti konkurse;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas  

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai teikiami nuo 2023 m. sausio 3 d. iki 2023 m. sausio 16 d. 

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu, kurio Nr. 864829567 arba el. paštu rastine@rugelis.kaisiadorys.lm.lt